Všeobecné obchodné podmienky

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim)  (ďalej len "VOP")

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)
 3. Práva a povinnosti predávajúceho
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
 5. Nadobudnutie vlastníctva
 6. Platobné podmienky
 7. Dodacie podmienky
 8. Poštovné a doprava
 9. Právo spostrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
 10. Storno objednávky
 11. Reklamačné podmienky
 12. Ochrana osobných údajov
 13. Alternatívne riešenie sporov
 14. Záverečné ustanovenia

I.   Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom (a zároveň predávajúcim) v internetovom obchode elitmoda.sk je firma Matúš Štenko eN-Cars, Košická 38, 066 01 Humenné, IČO 46747940, DIČ: 1085233611. Je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Humenné, pod číslom živnostenského registra 720-18880. Predávajúci nie je platcom DPH. 
 2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle vyplnený elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby).
 3. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ prosím uveďte Vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnicka osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.
 4. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailu ako aj telefonickej komunikácie.
 5. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu. 
 6. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri každom tovare v položke “dostupnosť” a bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

II.  Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

 1. K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (príp. e-mailom) zo strany prevádzkovateľa. Po odoslaní objednávky, bude na Vami zadaný e-mail poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.). Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.
 2. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi.

III. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku a daňový doklad (faktúru), ktorý súčastne slúži ako dodací list a záručný list

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

IV. Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:
 • prevziať  objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • prekontrolovať neporušenosť obalu, resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

V. Nadobudnutie vlastníctva 

 1. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške.
 2. Tovar alebo služby na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

VI. Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou  dobierky prostredníctvom kuriéra.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura voči kurzu dodávateľov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru na dobierku.
 4. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

VII. Dodacie podmienky

 1. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru. Dodávame tovar zvyčajne do 1 pracovného dňa (pri objednávke do 15:00) maximálne však do 30 dní, ak sa minú skladové zásoby a je nutné tovar doobjednať u výrobcu. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.
 2. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).
 3. Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny dostane objednávateľ priložený k objednanému tovaru, prípadne emailom v čo najkratšom čase. 
 4. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od uplynutia potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
 5. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom alebo telefonicky so žiadosťou o uvedenie ďalších krokov s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa oznámenia. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Ak objednávateľ zruší takúto objednávku a nebude požadovať jej opätovné zaslanie, prevádzkovateľ má právo žiadať náhradu spôsobenej škody. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná a budú podniknuté ďalšie kroky k vymôženiu finančnej straty prevádzkovateľa. 
 6. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.
 8. V prípade, ak sa objednávateľ aktuálne nachádza alebo žije v zahraniči, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Pri doruční objednávky do ČR objednávateľ platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepoče na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

VIII. Poštovné a doprava

• pri platbe prevodom na účet:

Slovenskou poštou, a.s. 1,99 €

• pri platbe na dobierku:

Slovenskou poštou, a.s. 2,99 €

• 1.trieda, 2.trieda, doporučený list, balík na adresu, balík na POŠTU (vyzdvihnete si na pošte, pošta Vám oznámi uloženie balíka na pošte), balík s poistením. Primárne posielame zásielky ako doporučený list prvou triedou. Ak máte záujem o iný druh prepravy, uveďte nám to do poznámku k objednávke, alebo nás kontaktujte bezprostredne po odoslaní objednávky do systému,

• doručenie zvyčajne do 1 pracovného dňa od podania zásielky prevádzkovateľom na pošte. Ak nie je dohodnuté inak. Za omeškanie vinou doručovateľa prevádzkovateľ nezodpovedá.

IX. Právo spostrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru a to bez udania dôvodu.
 2. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevázdkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zašle zakúpený tovar v pôvodnom stave a obale ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa, nie však formou dobierky, nakoľko takto zaslaný tovar nebude prevzatý. 
 3. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ.
 4. Prevázdkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vráteného tovaru na adresu prevádzkovateľa.
 5. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka a paragrafu 10 bodu 4 Predpis č. 102/2014 Z. z. Zákona o ochrane spotrebiteľa...) t.j. v prípade Objednávateľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom (napríklad vypratie tovaru), ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Toto zníženie hodnoty tovaru si predajca môže zahrnúť do zníženia ceny vrátených finančných prostriedkov.
 6. Ak objednávateľ obdržal s daným tovarom aj darček prípadne inú formu bonusu, je povinný tento taktiež vrátiť v stave v akom ho prijal.
 7. Aj keď nemáte ako objednávateľ povinnosť uvádzať dôvod vrátenia tovaru, budeme veľmi radi, ak nám daný dôvod uvediete ako formu spätnej väzby pre nás. Ďakujeme.

X. Storno objednávky

 1. Objednávku je možné stornovať bez poplatku do momentu odovzdania objednávky prepravcovi. Objednávku je možné stornovať e-mailom, kontaktným formulárom, najlepšie však telefonicky. Stornovanie objednávky po tomto termíne, je možné iba po dohode s predávajúcim, nakoľko je Váš tovar už na ceste k Vám. Stornovaním objednávky po uplynutí vyššie uvedenej lehoty je zákazník povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. 
 2. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

XI. Reklamačné podmienky

 1. Súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je reklamačný poriadok internetového obchodu elitmoda.sk.  Kompletné znenie reklamačného poriadku sa nachádza v príslušnej kategórií webstránky.
 2. Prevádzkovateľom (predávajúcim) internetového obchodu elitmoda.sk je firma Matúš Štenko eN-Cars, Košická 38, 066 01 Humenné, IČO: 46747940, DIČ: 10 85 233 611.
 3. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru resp. produktu.
 4. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
 5. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služby poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.
 6. Na všetky produkty sa vzťahuje záručná doba v trvaní 24 mesiacov ak nie je pri tovare určené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. V prípade vady tovaru bude takýto tovar prijatý do servisu a bude opravený alebo vymenený za iný kus s rovnakými alebo lepšími parametrami. Ak ani jedno z týchto riešení nebude možné, bude vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje takýto servis ukončiť v lehote 30 dní od prijatia tovaru.
 7. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 8. Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na bežné opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním produktu (tovaru). Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 9. Záruka sa nevzťahuje na vady, závady a poškodenia výrobku spôsobené:

 • mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, prípadne ako bol vyznačený na výrobku samotnom,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými, mechanickými a inými vplyvmi prirodzenému (určenému) prostrediu výrobku,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok,
 • tovar je po vypršaní záručnej lehoty,
 • na tovar alebo časť tovaru, resp. chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena a o ktorej kupujúci vedel v čase vykonania objednávky,
 • nebol predávajúcemu dodaný riadny doklad o kúpe tovaru alebo jeho kópia,
 • pri pokuse o opravu alebo úpravu tovaru zákazníkom.

10. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

Reklamačný formulár môžte vyplniť aj online: TU

XII. Ochrana osobných údajoov

 1. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne čísla, e-mailová adresa, fakturačná adresa, názov subjektu, IČO, DIČ, IČ DPH. 
 4. Objednávateľom poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia jeho objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 7. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovávaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
 9. Ak kupujúci súhlasil so spracovávaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
 10. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

XIII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom alebo kontaktným formulárom, prípadne inou písomnou formou), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok ako aj reklamačných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj reklamačné podmienky.
 3. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 4. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, Zákona č. 22/2004 Z.z o elektronickom obchode,
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 6. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal a plne sa oboznámil s ich obsahom.
 7. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí a podozrení z porušovania zákona a nariadení má spotrebiteľ právo kontaktovať orgány dozoru a to hlavne: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.
 8. Tieto VOP sú platné od 01.03.2016 a plne nahrádzajú predchádzajúce VOP.